طبق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه کشور به دولت اجازه داده شده است تا آن گروه از تصدهای مربوط به دستگاههای اجرایی در زمینه مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد.بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشوربا هدف تحقق مدیریت واحد شهری و کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی همراه با منابع تامین اعتبار به شهرداری‌ها و دهیاری ها واگذار کند.

تا کنون 23 فعالیت‌های قابل واگذاری وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، درمان و آموزش پزشکی به شهرداری‌ها مشخص شده است.

بر این اساس ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری، ساخت و نظارت بر امور نمایشگاهها، سینما، اماکن ورزشی،‌ اداره راهنمایی و رانندگی شهرها، مدیریت توزیع آب و برق مصرفی و همچنین صدور مجوز تاسیس مراکز فنی و حرفه‌ای بخشهایی از امور محوله به شهرداری‌ها خواهد بود.

طرح واگذاری این وظائف به شهرداریها با هدف تحقق مدیریت واحد شهری تهیه شده است زیرا  نظام اداری کشور فاقد رده مدیریت شهری بوده و در حال حاضر حدود 25 نهاد رسمی بدون کمترین هماهنگی، در اداره امور شهرها دخالت دارند که در میان آنها اختیارات شهرداری‌ها در حداقل قرار دارد.

از ابتدای برنامه سوم توسعه وزارت کشور اقدامات گسترده ای را برای واگذاری وطائف مزبور به شهرداریها و دهیاریها با هماهنگی شوراها انجام داد اما عملا هرگز در اجرا موفق نبود . با وجود تاکیدات مسئولان رده بالای کشور  مبنی بر واگذاری وظائف ذکر شده در داخل وزارتخانه ها و سازمانهائی که می بایستی این وظائف را واگذار کنند .مخالفت‌های گسترده ای صورت گرفت و مقاومتها هنوز هم ادامه دارد و واگذاری وظائف در برنامه چهارم توسعه نیز مجددا گنجانده شد که هنوز اقدام جدی برای واگذاری آنها به شهرداریها صورت نگرفته است .

اصل وحدت مدیریت اقتضا می‌کند که شهرداری‌ها تمام یا اغلب وظایف مهم اداره و توسعه شهر را بر عهده داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شهرهایی که فاقد وحدت مدیریت هستند و وظایف مربوط به شهر به وسیله ارگان‌های مختلف انجام می‌پذیرد، خیلی در انجام مظیفه خود موفق نیستند و از سوی دیگر ارایه خدمات ارایه شده از کیفیت مطلوب نیز برخوردار نیست. در حالی که اگر مدیریت واحد در شهرها شکل بگیرد واگذاری این وظایف به مراتب آسان‌تر خواهد بود.

فهرست وظائف قابل انتزاع و واگذاری به شهرداریها وفق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه به شرح ذیل است :

1 تهیه و نظارت برتهیه طرحهای هادی توسعه شهری (هادی، جامع ،تفصیلی ، جزئیات شهرسازی ، بهسازی بافت‌ها و طراحی شهری ) و ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب .

2 صدور اجازه تاسیس و اداره سیستمهای حمل و نقل درون شهری شامل سرویسهای ایاب و ذهاب عمومی (از جمله مدارس و مراکز آموزشی و ادارات و امثالهم ) و موسسات باربری و بارکشهای درونشهری و نظارت بر امور آنها .

3 اداره امور راهنمائی و رانندگی شهرها .

4 انجام وظایف راجع به امور مربوط به صدور پروانه کسب اصناف و بازرسی نظارت ، مراقبت و اهتمام در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و صدور فاکتور و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط .

5- انجام امور سجلی و امور مربو به هویت و ثبت وقایع حیاتی .

6- کنترل الودگی هوا، صدا، آب و کلیه امورمربوط در این خصوص در محدوده قانونی و حریم شهرها که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذارده شده است .

7 ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و انتقال صنایع مذکور و سایر ابنیه و تاسیسات با کاربری نامناسب به خارج از محدوده شهرها بر اساس سیاستها و ضوابط مصوب و مقررات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع ذی ربط .

8 ایجاد و اداره امور و نظارت بر کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی و هنری و سینماها .

9 اداره و راه اندازی و نظارت بر امور نمایشگاهها ، موزه ها ، تئاتر، باغ وحش ، باغ گیاه شناسی ،زمین های بازی و ورزش همگانی .

10 حفاظت ، مرمت ، بهسازی ، اداره و بهره برداری متناسب از بناها و محوطه ها و بافتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی مطابق با سیاستها و ضوابط مصوب سازمان میراث فرهنگی .

11 ایجاد ، اداره و نظارت بر مجتمع های توریستی و خدماتی ، مجتمع های تفریحی و گذران اوقات فراغت ، خانه جوانان ، خانه بانوان .

12 تاسیس دفاتر ، موسسات و تاسیسات گردشگری .

13 برنامه ریزی مسکن و شهرسازی و مشارکت مالی در اجرای طرح های خانه سازی.

14- مذیریت امور مربوط به احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت و استیجاری .

15 مدیریت عرضه و تقاضای اراضی در محدوده قانونی و حریم شهرها .

16 اهتمام در توسعه کمی و کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک محلی و ارائه کمک های لازم .

17 تاسیس بانک جامع اطلاعات شهری با هماهنگی و بر اساس سیاستها و اسنانداردهای مرکز آمار ایران.

18- توزیع آب آشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلابهای شهری وایجاد تاسیسات توزیع مربوطه تامین و انتقال در محدوده قانونی و حریم شهرها .

19 توزیع برق مصرفی شهرها و ایجاد تاسیسات توزیع مربوطه در محدوده قانونی و حریم شهرها (تامین و انتقال به عهده وزارت نفت است )

20- توزیع گازمصرفی شهرها در محذوده قانونی و حریم شهرها ( تامین و انتقال به عهده وزارت نفت است)

21- صدور مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز و آموزشگاههای رسمی شامل آموزشگاههای رانندگی ، هنری ،فنی و حرفه ای ، ورزشی ، مهارتهای شخصی با رعایت سیاست و ضوابط قانونی و مصوب دستگاههای ذیربط )

22- صدور مجوز و نظارت بر موسسات تبلیغات شهری بر اساس سیاستها و ضوابط قانونی و مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

23 ساخت ، تجهیز ، نگهداری و اداره مراکز بهداشتی و درمانی شهری .